مدیر روابط عمومی | Public Relations Manager

 1. مهارت های مورد نیاز:
  • انگیزه بالا و پیشبرد کارها در زمانی که مجموعه نیاز به پیشرفت دارد
  • توانایی برقراری ارتباط با سایر افراد در زمینه های مختلف
  • آشنائی به علوم ارتباطات و مفاهیم و مبانی رسانه ها و روزنامه نگاری
  • دارا بودن قدرت نگارش و نویسندگی
  • جامعه‌ آگاهی و سازمان آگاهی
  • احساس مسئولیت اخلاقی
  • منتقل کننده پیشنهادات و انتقادات برای بررسی و بهبود بخشیدن به مجموعه
  • تسهیل‌گر ارتباط بین مدیران و کارکنان
  • تسهیل گر ارتباط بین مخاطبان سازمان‌ها و رسانه ها با مدیران
  • آشنائی با فنون مذاکره و گوش دادن موثر برای ایجاد همدلی با مخاطبان سازمان.
  • داشتن تحلیل های کارشناسی و مستقل در زمینه موضوعات مرتبط با حوزه کاری
  
  1. * نام
  2. * نام خانوادگی
 1. * فیلد الزامی

بازگشت به لیست موقعیت های شغلی